Chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025    
Cập nhật: 26/05/2020 03:30
Xem lịch sử tin bài

Chiều 22/5/2020, tại Hà Nội, chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Đại hội chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 22/5/2020, tại Hà Nội, chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Hoan, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Tống Văn Lai - Bí thư chi bộ, Phó Cục trưởng cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Tống Văn Lai - Bí thư chi bộ cho biết, số lượng đảng viên chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có nhiều biến động, trong đó: có 05 đảng viên kết nạp mới, chuyển sinh hoạt đảng 06 đảng viên, tiếp nhận 03 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ. Đến nay, tổng số đảng viên của Chi bộ là 26 đồng chí (đầu nhiệm kỳ là 22 đồng chí), chiếm 83,8% tổng số công chức, viên chức và người lao động (26/31 người). Trong đó: đảng viên chính thức 24, đảng viên dự bị 02; đảng viên là nữ 16 đồng chí, nam 10 đồngchí; trình độ: Tiến sỹ: 02 đồng chí, Thạc sỹ: 17 đồng chí, Cử nhân: 07 đồng chí; lý luận chính trị: Cao cấp: 06 đồng chí, Trung cấp: 20 đồng chí; các đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo,chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị. Theo đó, trong 03 năm vừa qua, Chi Bộ đã tập trung chỉ đạo Cục tham mưu Bộ trình cấp có thẩm quyền, trình Bộ ban hành 15 văn bản, đề án (gồm:02 đề án, 06 Nghị định, 06 Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ);tham gia tích cực quá trình nghiên cứu, xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế,đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động,thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Đồng chí Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng phát biểu tại hội nghị

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn,nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng vàhành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng,nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị củađảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ,thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chứcvà hoạt động của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết,chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; việc phát hiện xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chi ủy gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng,góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ,Chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có nhiều chuyển biến tích cực, góp phầnhoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở nhận diện bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước có tác động trực tiếp đến lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động, Đại hội đã xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp và chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Bộ và của Cục.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo Cục hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo,định hướng xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực quan hệ lao động, tiền lương giai đoạn 2020-2025.

Thứ ba, triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt, giáo dục, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên.

Thứ tư, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 04-CT/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện nghiệm Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định định 101, 55 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ năm, về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng,Chi bộ tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; Chú trọng công tác nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình; Quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết và các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức và tư tưởngphù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của đơn vị; Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Phân công cụ thể đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên; Tổ chức thành công đại hội chi bộ theo kế hoạch đã được ban hành, bầu ra được cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng về cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời đưa ra được nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Bộ ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho Đại hội. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 do chi ủy Cục Quan hệ lao động và Tiền lương nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ Cục Quan hệ lao độngvà Tiền lương với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Bá Hoan cũng mong muốn chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 luôn trong sạch, vững mạnh đi đầu trong các chi bộ trực thuộc của Bộ; lãnh đạo toàn diện Cục, quan tâm hơn nữa đến Công đoàn, đoàn thanh niên; chỉ đạo hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động để Trung tâm phát huy hơn nữa chức năng hỗ trợ công tác quản lý nước của Cục.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồngchí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng giữ chức Phó Bí thư chi bộ và 03 đồng chí giữ chức chi ủy viên.

Ban chấp hành chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tặng hoa cho chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Bá Hoan cũng giao nhiệm vụ Chi ủy nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủynhiệm kỳ 2020 - 2025 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Cục Quan hệ lao độngvà Tiền lương nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành chi bộ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội cũng bầu 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025./.Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

© 2017 Bản quyền của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 556 4584 Fax: (043) 556 4584